Hot
line

HOTELS OF KHIVA

Bek Khiva Hotel

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
Khiva, N.Kubro str.

Arkanchi Hotel

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
P.Mahmud str.10

Hotel Euro-asia

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
P.Mahmud str.35

Hayat Inn Hotel

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
Yakubov str.71

Malika Khiva Hotel

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
Polvon Kori Street 19A

Hotel Meros B&B

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
A.Boltayev str.57

Old Khiva Hotel

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
A.Rakhmonov str.16

Orient Star Khiva Hotel

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
P.Mahmud str.1

Hotel Shaherezada Khiva

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
Islom Hodja 35

Hotel Shams Khiva

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
K. Yakubov

Sobir Arkanchi Hotel

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
Yangi Turmush street

Hotel Zuhra

Price per day
UZS
Phone
+998 97 7122122
Address
A.Boltayev str.53

1 из 1